Договір

 

                                                             ДОГОВІР

                            про створення навчально-виховного об'єднання

                                             Томашпільський освітній округ 

  09 листопада 2013 року                                    НВК ,,Томашпільська ЗОШ І-ІІІ

                                                                                   ступенів-гімназія"

 

Навчальні заклади та установи освіти, культури, охорони здоровя розміщені на території Томашпільської селищної та Липівської, Кислицької, Раківської, Олександрівської, Пеньківської, Великорусавської , Комаргородської сільських рад Томашпільського  району Вінницької області:

1.НВК ,,Томашпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» в особі директора Антонишина П.В., який діє на підставі статуту,

2.Великорусавська ЗОШ І-ІІІ ст. в особі директора Горобця І.В.., який діє на під­ставі статуту,

3.Липівська ЗОШ І-ІІІ ступенів в особі директора Скрипник С.Г., яка діє на під­ставі статуту,

4.Раківська ЗОШ І-ІІ ступенів в особі директора Слободянюка О.М., який діє на під­ставі статуту,

5.Кислицька ЗОШ І-ІІ ступенів в особі директора Леська В.М., який діє на підставі Статуту,

6.Олександрівська ЗОШ І-ІІ ступенів в особі директора Крижанівської Т.Л., яка діє на підставі статуту,

 

7.Будинок дитячої творчості в особі директора Олійник М.А., яка  діє на під­ставі статуту,

8.Дитячо-юнацька спортивна школа в особі Жовтана О.М.,  який діє на під­ставі статуту,

9.ДНЗ  «Сонечко» смт Томашполя в особі Годної О.І..,  яка  діє на підставі статуту,

10.  ДНЗ «Сонечко» с. Ракова в особі Ставнійчук О.В..,  яка діє на підставі статуту,

11.   ДНЗ «Пролісок» с. Велика Русава в особі Накорик Н.О.,  яка діє на підставі статуту,

12.  ДНЗ «ТЕремок» с. Липівка в особі Довгань Т.В.,  яка діє на підставі статуту,

13.  ДНЗ «Пролісок» с. Кислицьке в особі Чуби Т.В..,  яка діє на підставі статуту,

14.  , ДНЗ «Росинка» с. Олександрівка в особі Гаврилюка Я.М..,  який діє на підставі статуту,

15.  ДНЗ «Дзвіночок» с. Пеньківка в особі Паламарчук О.О.,  яка діє на підставі статуту,

16.Відділ культури і туризму Томашпільської райдержадміністрації в особі Сікал О.В., яка діє на підставі Положення,

   17.РМЦ ПМСД в особі головного лікаря Семенюк С.О., яка діє

   на підставі статуту

   18. Томашпільська ЦРЛ в особі головного лікаря Служивого О.П.,

   який    діє на підставі статуту;

   19. Комаргородський аграрний ліцей в особі директора

   Ковальчука М.І. який діє на підставі статуту

керуючись положеннями Цивільного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Поло­женням про освітній округ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №777 від 27.08.2010р., рішенням 20 сесії 6 скликання Томашпільської районної ради  від 21 березня 2013 року ,,Про затвердження Плану формування освітніх округів та модернізації загальноосвітніх навчальних закладів Томашпільського району на період до 2018 року»

уклали цей договір про наступне:

 

1.       Предмет договору

1.1.         З метою формування цілісного культурно-освітнього середовища навчання, вихо­вання і розвитку молодого покоління, створення для сільських дітей можливостей широкого вибору освітніх послуг у здійсненні індивідуальних освітніх потреб, забезпечення рівного до­ступу до якісної освіти, названі в преамбулі заклади освіти, культури, охорони здоровя, спорту створюють навчально-виховне об'єднання ,,Томашпільський  освітній округ» для здійснення спільної діяльності в галузях:

а) дошкільної освіти;

б) загальної середньої освіти;

в) позашкільної освіти.

1.2.         Томашпільський освітній округ  здійснює спільну діяльність на підставі:

а) інтеграції та координації зусиль зі створення на визначеній території ефектив­ної освітньої системи, здатної надавати якісні освітні послуги, передбачені за­конодавством України;

б) раціонального використання матеріально-технічної бази, фінансів і кадрів на­вчальних закладів та установ освіти, культури, охорони здоровя, спорту в межах чинного законодавства України.

2.       Назва об'єднання ,,Томашпільський освітній округ».

3.        Тип об'єднання: просте товариство.

4.       Вид діяльності: некомерційна.

5.       Статус об єднання: неюридична особа.

6.       Статус учасників об'єднання: юридичні особи.

7.       Термін дії Договору: обмежений.

 

8.       Обов'язки учасників освітнього округу.

 

8.1.         Надавати у спільне використання або у використання окремим учасників обєднання матеріальні цінності (приміщення, обладнання, транспортні засоби, тощо), фінанси (об'єднувати, перерозподіляти бюджетні та позабюджетні кошти) та кадрові ресурси (сприяти виконанню працівниками спільних доручень, тощо) відповідно до чинного законодавства України.

8.2.         Разом з іншими учасниками освітнього округу здійснювати спільну діяльність, передбачену в п.1 Договору, постійно ініціювати та підтримувати процеси інтеграції та координації зусиль. З цією метою підтримувати та розвивати існуючу мережу міжшкільних факультативів і курсів за вибором за рахунок округу й перерозподілу годин варіативної частини річних навчальних планів; під­тримувати зусилля учасників округу щодо створення спеціалізованих підрозділів ( профільних класів, на­вчальних курсів, інтернатів для учнів старших класів тощо), узгоджено проводити методичну ро­боту з педагогічними кадрами, сприяти зростанню їх професійної майстерності; спільно сприяти створенню мережі навчальних закладів та їх філіалів, які здійснюють професійну  освіту; підвищувати якість та доступність культурно-освітніх та медичних послуг; сприяти формуванню здорового способу життя.

 

9.       Права учасників освітнього округу.

9.1.         Право на участь в управлінні та веденні спільної діяльності.

9.2.         Право на інформацію щодо умов, змісту і результатів спільної діяльності.

9.3.         Право на використання результатів спільної діяльності та на врахування індиві­дуального вкладу у спільну справу кожним учасником округу.

 

10.  Особливості здійснення спільної діяльності.

 

10.1.    Всі особливості спільної діяльності обумовлюються у конкретних угодах між УО, які можуть укладатися в письмовій або усній формі.

10.2.    Рішення конкретних питань приймаються на підставі консенсусу - одноголосно­го прийняття рішень учасниками переговорів з того чи іншого питання .

10.3.    Участь у здійсненні того чи іншого виду спільної діяльності для учасників обєднання є добровільною.

10.4.    Рішення з різних питань спільної діяльності приймаються з урахуванням можли­вості одержання при цьому найбільшої користі для дітей та працівників навчальних закладів і установ освіти району.

 

11.  Управління освітнім округом

 

11.1 Вищим органом управління Томашпільським освітнім округом  є рада. До її складу входять:

-  Антонишин П.В. – директор НВК ,, Томашпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів- гімназія»;

-Горобець І.В.- директор   Великорусавської ЗОШ І-ІІІ ст.;

-Скрипник С.Г. - директор Липівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ;

 -Слободянюк О.М.- директор Раківської ЗОШ І-ІІ ступенів;

 -Лесько В.М. - директор  Кислицької  ЗОШ І-ІІ ступенів ;

 -Крижанівська Т.Л.- директор  Олександрівської  ЗОШ І-ІІ ступенів;

 -Олійник М.А. – директор Будинку дитячої творчості;

 -Жовтана О.М. - директор Дитячо-юнацької спортивної школи;

 - Годна О.І.- завідуюча ДНЗ  «Сонечко» смт Томашполя;

 - Ставнійчук О.В. - завідуюча  ДНЗ «Сонечко» с. Ракова;

- Накорик Н.О. - завідуюча ДНЗ «Пролісок» с. Велика Русава;

-Довгань Т.В. - завідуюча  ДНЗ «Теремок» с. Липівка;

- Чуба Т.В. - завідуюча  ДНЗ «Пролісок» с. Кислицьке;

-Гаврилюк Я.М.- завідуючий  ДНЗ «Росинка» с. Олександрівка;

 - Паламарчук О.О. - завдуюча  ДНЗ «Дзвіночок» с. Пеньківка;

-Сікал О.В. - начальник відділу культури і туризму Томашпільської райдержадміністрації ( за згодою) ;

 -Семенюк С.О. – головний лікар РМЦ ПМСД ( за згодою);

 -Служивий О.П. – головний лікар ЦРЛ ( за згодою);

 -Ковальчук М.І. – директор Комаргородського аграрного ліцею

 

    

11.2.  Рада Томашпільського освітнього округу скликається за потребою, але не менше 2 разів на рік. Ведуться протоколи засідань.

11.3. Радою Томашпільського освітнього округу керує голова, якого обирають більшістю голо­сів учасники договору. Колегіально обирається також заступник голови та секретар.

11.4.  Засідання Ради Томашпільського освітнього округу веде голова, за його відсутності – заступник голови.

11.5 Основними завданнями Ради Томашпільського освітнього округу є:

а)        забезпечення кооперації і координації у процесі здійснення спільної  діяльності;

б)        створення умов щодо постійного розширення переліку освітніх послуг, які мо­жуть отримати діти;

в)        сприяння запровадженню новітніх досягнень науки і педагогічної практики;

г)         забезпечення рівного доступу до якісної освіти на території;

д)        прийняття концепції установ освіти на рік;

є) затвердження основних засад розроблення режимів і розкладів роботи  на навчальний рік;

є) аналіз результатів спільної діяльності;

ж)       інформування громадськості про результати діяльності освітнього округу;

з)        розробка програм розвитку, перспективних і річних планів роботи;

и) сприяння зміцненню інноваційної діяльності на районному, регіональному та Всеукраїнському рівнях.

і)   підвищення якості та доступності для учнів культурно-освітніх та медичних послуг;

ї)   сприяння формуванню в учнів здорового способу життя, залучення їх до спортивних секцій, організація і проведення районних спортивних змагань

для учнів.

 

12.           Структура Томашпільського освітнього округу:

 

12.1 До  Томашпільського освітнього округу входять такі заклади та установи:

 -   НВК ,, Томашпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів- гімназія»;

 -   Великорусавська ЗОШ І-ІІІ ст.;

 -   Липівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів ;

 -   Раківська  ЗОШ І-ІІ ступенів;

 -   Кислицька ЗОШ І-ІІ ступенів ;

 -   Олександрівська  ЗОШ І-ІІ ступенів;

 -   Будинок  дитячої творчості;

 -   Дитячо-юнацька спортивна школа;

 -   ДНЗ  «Сонечко» смт Томашполя;

 -   ДНЗ «Сонечко» с. Ракова;

 -   ДНЗ «Пролісок» с. Велика Русава

 -   ДНЗ «Теремок» с. Липівка;

 -   ДНЗ «Пролісок» с. Кислицьке;

 -   ДНЗ «Росинка» с. Олександрівка;

 -   ДНЗ «Дзвіночок» с. Пеньківка

 - відділ  культури і туризму Томашпільської райдержадміністрації ( за згодою) ;

  -  РМЦ ПМСД ( за згодою)

  -  Комаргородський аграрний ліцей ( за згодою)

  - Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ ( за договором про співпрацю від 12 лютого 2013 року;

  -  Уманський державний педагогічний інститут ( за угодою про співпрацю від 17.09.2013 року).

                                         

12.2.  Опорним закладом Томашпільського освітнього округу визначається НВК ,,Томашпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів- гімназія».

12.3.  На опорний заклад покладається вирішення таких завдань:

-         реалізація допрофільної підготовки, профільного навчання учнів суб’єктів округу;

-         концентрація і ефективне використання кадрових, інформаційних, матеріальних, фінансових ресурсів, спрямованих на задоволення освітніх потреб учнів суб’єктів  округу;

-         надання методичної допомоги суб’єктам  округу за напрямами  діяльності;

-         впровадження інноваційних технологій   в навчально-виховний процес;

-         організація співпраці з суб’єктами округу, іншими навчальними закладами та установами.

  12.4. Навчально-виховний  процес в опорному закладі здійснюється відповідно до робочого навчального плану  з конкретизацією варіативної складової і визначенням профілю (профілів) навчання.

  12.5. Опорний заклад може працювати за індивідуальним штатним розписом, затвердженим рішенням місцевого органу виконавчої влади та самоврядування, де додатково передбачаються  штатні одиниці заступника директора з питань організації навчально-виховного процесу  учнів суб’єктів округу,  практичного психолога, соціального педагога,  тощо.

12.6.   Учасники освітнього  округу виконують  такі функції  відповідно до закріплених законодавством України повноважень:

-          забезпечують здобуття учнями загальної середньої (обов'язково-повної профіль­ної), додаткової, допрофесійної або професійної освіти, відповідно до чинного законодавства України;

-          організовують проведення на своїй базі занять міжшкільних факультативів і кур­сів за вибором, інших регіональних навчально-виховних заходів;

-          організовують проведення та координують методичну роботу з педагогічними ка­драми округу;

-          здійснюють транспортне обслуговування учнів і педагогічних працівників, надають інші послуги, пов'язані з організацією діяльності суб'єктів освітнього процесу.

-   підвищують якість та доступність для учнів культурно-освітніх та медичних послуг;

-   сприяють формуванню в учнів здорового способу життя, залученню їх до спортивних секцій, організовують і проводять районні спортивні змагання для учнів;

           -   організовують та проводять профорієнтаційні заходи, включаючи участь в ,,Днях відкритих дверей», ,,Днях гостинності» в Уманському ДПУ ім.. П. Тичини, Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ, Комаргородському аграрному ліцеї, олімпіадах, конференціях, конкурсах спортивних змаганнях та художній самодіяльності цих навчальних закладів;

         - створюють умови і залучають обдарованих дітей до науково – дослідницької роботи;

         -  надають навчально – матеріальну базу для проведення позашкільної спортивно-масової та виховної роботи;

         -  сприяють літньому відпочинку учнів як на території України так і за кордоном.

 

13.Про намір припинити дію цього Договору учасник округу зобов'язаний повідомити Раду Томашпільського освітнього округу письмово, (освітні заклади додають до повідомлення рішення педагогічної ради на­вчального закладу).

14.Діяльність  Томашпільського освітнього округу припиняється за рішенням всіх учасників договору .

15.Звітність про діяльність Томашпільського освітнього округу встановлюється Міністерством освіти і науки України, Томашпільською районною радою.

16.Контроль з боку держави за діяльністю Томашпільського освітнього округу  здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

17.У всьому іншому сторони керуються чинним на території України законодавством.

18.Договір вступає в силу з дати його підписання .

 

Підписи учасників :

 

_______________Антонишин П.В. 

______________  Горобець І.В. 

______________  Скрипник С.Г. 

_______________ Слободянюк О.М. 

_______________Лесько В.М. 

 _______________Крижанівська Т.Л.

_______________Олійник М.А.

________________Годна О.І.

 _______________ Ставнійчук О.В.

 ________________   Довгань Т.В.   

_________________ Накорик Н.О.

________________   Чуба Т.В.

 ________________   Гаврилюк Я.М.

________________   Паламарчук О.О.

 ________________   Жовтан О.М.

 ________________    Семенюк С.О.

 ________________    Служивий О.П.

 ________________   Сікал О.В.

  ________________   Ковальчук М.І.

 

                                                                                    

 

 

                                                                                        Затверджено

                            Начальник відділу освіти                                       Д.Коритчук

                                                                                    ____ листопада  2013 року

                                                                                                                                                                                    Положення про Томашпільський освітній округ      

 

1. Загальні положення відповідно до демографічних показників, рівня міграції населення, перспектив модернізації навчальних закладів

1.1. Томашпільський міжшкільний освітній округ (далі - округ) утворений відповідно до демографічних показників, рівня міграції населення, перспектив модернізації навчальних закладів рішенням 20 сесії 6 скликання Томашпільської районної ради 21 березня 2013 року № 315,  як об'єднання загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності з дошкільними, позашкільними та іншими навчальними закладами, а також установами охорони здоров'я та культури (далі - суб'єкти округу), які знаходяться на території Томашпільської селищної та Пеньківської, Великорусавської, Олександрівської, Раківської, Липівської, Кислицької сільських рад, що спрямовують свою діяльність  на створення умов для здобуття громадянами загальної середньої освіти, упровадження допрофільної підготовки й профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості та задоволення культурно-освітніх потреб громадян.

1.2. Округ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Положенням про порядок здійснення інноваційної діяльності, цим Положенням, іншими нормативно-правовими документами, що регулюють діяльність начальних закладів та установ.

1.3. Суб’єктами округу можуть бути незалежно від типу,  форми власності та відомчої підпорядкованості:

-         дошкільні навчальні заклади;

-         загальноосвітні навчальні заклади (у т. ч. навчально-виховні комплекси);

-         позашкільні навчальні заклади;

-         професійно-технічні навчальні заклади;

-         установи культури (бібліотеки, музеї, будинки культури та інші);

-         установи охорони здоров’я, що сприяють здійсненню освітньої діяльності;

-         заклади фізкультури та спорту тощо.

1.4. Входження суб’єкта в округ може відбуватись лише за згодою засновника (власника).

1.5. Метою створення і діяльності освітнього округу є:

-         об’єднання  та координація зусиль суб’єктів округу щодо створення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці ефективної освітньої системи;

-         забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної дошкільної,  загальної середньої та позашкільної освіти, допрофесійної підготовки, освіти  впродовж життя на територіях обслуговування незалежно від місця їх проживання; 

-         надання можливості учням  навчальних закладів освітнього округу здобути  знання та необхідні компетенції  з обраного профілю;

-         ефективне  використання творчого потенціалу педагогічних працівників навчальних закладів – суб’єктів округу;

-         раціональне використання навчально-методичної, матеріально-технічної бази суб’єктів округу, її зміцнення та модернізація;

-         оптимальний розподіл та використання бюджетних коштів між суб’єктами округу;

-         координація діяльності навчальних закладів, установ культури, фізичної культури та спорту, охорони здоров'я та інших, що входять до округу (далі - суб'єкти округу), з питань реалізації законодавства в галузі освіти

-  організація і координація міжнародної співпраці в галузі дошкільної, шкільної та позашкільної освіти.

 2. Створення  і ліквідація освітнього округу.

2.1. Рішення про створення і ліквідацію освітнього округу приймається Томашпільською районною радою за поданням відділу освіти Томашпільської районної державної адміністрації або на підставі установчої угоди про спільну діяльність чи її припинення між суб'єктами округу, що укладається відповідно до законодавства.

2.2. Правовідносини між суб’єктами освітнього округу врегульовуються установчим договором  про спільну освітню діяльність,  що визначає:

-         межі округу;

-         суб'єкти округу;

-         опорний загальноосвітній навчальний заклад округу;

-         особливості організації навчально-виховного процесу;

-         права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу;

-         організацію підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання та додому;

-         інші питання, пов’язані з  організацією діяльності суб’єктів округу,  тощо.

2.3. На підставі установчої угоди про спільну діяльність та цього Положення суб’єктами освітнього округу може розроблятися власне Положення про субєкта освітнього округу, яке затверджується відділом освіти.

2.4. Округ утворюється за наявності не менше двох загальноосвітніх навчальних закладів, один з яких обов'язково надає повну загальну середню освіту.

2.5. Округ, як правило, не є юридичною особою. Усі його суб'єкти зберігають юридичну та фінансову самостійність. В окремих випадках за рішенням засновників (власників) усіх суб'єктів округ може мати статус юридичної особи. Округ зі статусом юридичної особи реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.

2.6. Округ має власну назву ,, Томашпільський освітній округ».

                                                      3. Рада освітнього округу

1. Загальні положення.
1.1. Рада освітнього округу (далі - Рада) забезпечує координацію діяльності округу та сприяє успішному функціонуванню та розвитку
його освітньої системи .

 
1.
2.Рада організовує свою діяльність на основі принципів виборності, рівноправності, демократії, законності, колегіальності у прийнятті рішень і персональної відповідальності за їх виконання, відкритості та гласності, представництва в рівних частинах кількісного складу всіх суб’єктів освітнього процесу, раціонального розподілу повноважень, критики і самокритики, гуманності.

 
1.
3. У своїй діяльності Рада керується:

Конституцією України,
Законом України «Про загальну середню освіту», «Положенням про освітній округ», нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування.

 
1.
4. Рада працює в тісному контакті і взаємодії з відділом  освіти Томашпільської райдержадміністрації, закладами  освіти  округу, Радами інших освітніх округів,  з іншими суб'єктами Томашпільського освітнього округу, органами виконавчої влади і місцевого самоврядування.

 2. Основні завдання та повноваження Ради:

 2.1. Рада округу:


вносить та узгоджує пропозиції щодо організації ранньої профілізації, профільного, довузівського, допрофесійного та професійного навчання у базовій та старшій школі суб'єктів округу;


 • подає пропозиції управлінню освіти щодо перерозподілу навчальних годин між навчальними закладами — суб’єктами округу, організації навчально-виховного процесу в межах округу;

 • координує проведення виховної роботи з метою ефективного використання наявної матеріальної бази суб’єктів округу для позаурочної, гурткової, секційної роботи, організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин;

 • сприяє діяльності соціальної, психологічної та логопедичної служби;

 • інформує громадськість про здобутки та проблеми діяльності округу через проведення виїзних зустрічей, засоби масової інформації та мережу Інтернет;

 • координує разом з методичною службою управління освіти методичну роботу, спрямовану на:

 • організацію надання навчально-методичних консультацій працівникам суб’єктів округу;

 • удосконалення діяльності окружних методичних комісій;

 • звітує про свою діяльність не рідше ніж один раз на рік, як правило, наприкінці навчального року на загальних зборах працівників суб’єктів округу.


2
.2  Здійснює спільно з відділом  освіти:


  • організацію навчально-методичного консультування педагогічних, керівних та інших

  • працівників навчальних закладів округу;

  • координацію діяльності методичних
   обєднань  навчальних закладів округу, створення міжшкільних методичних комісій;

  • організацію і проведення представницьких педагогічних заходів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, методичних конференцій, педагогічних читань.


2.3 Здійснює координацію виховної роботи в окрузі щодо:


 • організації участі учасників навчально-виховного процесу у гуртках, клубах, творчих об'єднаннях, студіях, секціях тощо суб'єктів округу;

 • використання можливостей суб'єктів округу для організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин;

 • проведення клубної, фізкультурно-оздоровчої, туристично-краєзнавчої та інших видів виховної роботи з дітьми, учнями, вихованцями та їх родинами на території округу;

 • організації правового виховання та проведення роботи з профілактики шкідливих звичок.


3.  Органом громадського самоврядування округу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються за потребою.

4.  Для реалізації завдань Рада:


   *  організовує вивчення та узагальнення освітніх потреб всіх учасників      освітнього процесу шкіл суб’єктів округу;


 • забезпечує контроль за дотриманням чинного законодавства, якістю надання освітніх послуг на окрузі, реалізацію прав працівників навчальних закладів у сфері освіти;

 • організує взаємодію і співпрацю з
  відділом освіти Томашпільської райдержадміністрації;

 • вивчає та узагальнює досвід роботи педагогічних працівників на окрузі;

 • організовує діяльність щодо виявлення резервів підвищення якості освіти та приведення їх у дію;

 • сприяє пошуку додаткових ресурсів для модернізації освітньої системи;

 • вносить пропозиції щодо формування робочого навчального плану додаткової освіти учням шкіл округу;5. Склад та формування Ради

 До складу ради входять:


     *    керівники суб’єктів округу;


 • за рішенням Ради до її складу також можуть бути запрошені і включені  за їх згодою представники органів
  виконавчої влади та місцевого самоврядування,  особи, чия професійна або громадська діяльність, знання, досвід і можливості можуть позитивним чином сприяти функціонуванню та розвитку освітнього округу.

6. Керівництво Радою

6.1. Раду округу очолює голова, який обирається членами ради з її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Голова ради округу, його заступник та секретар обираються на строк не менше
, ніж один рік.

6.2. Засідання ради округу відбувається за потребою, але не рідше ніж два рази на рік. Рішення ради округу приймається простою більшістю голосів за умови, що у засіданні бере участь не менше ніж
більше половини загального складу ради та вноситься протоколів засідань.

 
6.3. Голова Ради організовує та планує її роботу, скликає засідання Ради та головує на них, організує на засіданні ведення протоколу, підписує рішення Ради, контролює їх виконання.

 6.4. У разі відсутності Голови Ради його функції здійснює його заступник, що обирається в порядку, встановленому для обрання Голови Ради (пункт 6.1. Цього Положення).

 

6.5. Для координації діяльності з організації роботи Ради обирається (призначається) секретар Ради, який веде протоколи засідань та іншу документацію Ради.

 
7. Організація роботи Ради

 
7.1. Свою роботу Рада будує у відповідності з планом. Засідання Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше
двох раз на рік, а також за ініціативою Голови, на вимогу начальника відділу освіти, заявою членів Ради, підписаною не менш, ніж однією четвертою частиною членів від облікового складу Ради. Дата, час, місце, порядок денний засідання Ради, а також необхідні матеріали доводяться секретарем Ради до відома членів Ради не пізніше, ніж за 1 день до засідання Ради.

  7.2.Рішення Ради вважаються правомочними, якщо на засіданні Ради були присутні
більше половини її учасників  і за них проголосувало більше половини присутніх.

  7.3.Кожен член Ради має один голос. У разі рівності голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

7.4. На засіданні Ради ведеться протокол.

У протоколі засідання Ради зазначаються:

1.    
Місце і час проведення засідання

2.    
Прізвище, ім'я, по батькові присутніх на засіданні

3.    
Порядок денний засідання

4.    
Короткий виклад усіх виступів з питань порядку денного

5.    
Питання, поставлені на голосування і підсумки голосування по них

6.    
Прийняті рішення.


Протокол засідання Ради підписується головуючим на засіданні та секретарем, які несуть відповідальність за достовірність протоколу.

  7.5. Вся діяльність Ради організується на громадських засадах.

7.6. Рада несе відповідальність за своєчасне прийняття та виконання рішень, що входять у її компетенцію.

 
8. Права та відповідальність члена Ради

 
8.1. Член Ради має право:

8.1.1. Брати участь в обговоренні та прийнятті рішень Ради, виражати в письмовій формі свою окрему думку, яка підлягає залученню до протоколу засідання Ради;

8.1.2. Ініціювати проведення засідання Ради з будь-якого питання, що належить до компетенції Ради;

8.2. Член Ради зобов'язаний брати участь у роботі Ради, діяти при цьому виходячи з принципів добросовісності та розсудливості.

8.3. Голова Ради має право:


 • діяти від імені Ради в межах повноважень, наявних у цього органу;

 • представляти Раду у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, з юридичними та фізичними особами;

 • отримувати інформацію про стан та результати діяльності суб’єктів округу;


  8.4. Голова Ради зобов'язаний щорічно представляти
відділу освіти Томашпільської райдержадміністрації звіт про стан справ та результати роботи на освітньому окрузі.

 

                                          4. Опорний   заклад

 4.1. Опорний заклад  - навчальний заклад, що надає повну загальну середню освіту,  забезпечений   кваліфікованими  педагогічними  кадрами,  має сучасну матеріально-технічну й навчально-методичну базу, зручне розташування   та  забезпечує для учнів суб’єктів округу  допрофільну підготовку, профільне навчання,  поглиблене вивчення окремих предметів .

4.2.  Опорний  заклад визначається  з урахуванням:

-         потреби у забезпеченні певних напрямків спеціалізації, допрофільної підготовки та профільного навчання;

-         здатності забезпечити  на якісному рівні організацію допрофільної підготовки, профільного навчання учнів суб’єктів округу;

-         рівня забезпечення   висококваліфікованими педагогічними кадрами;

-         наявності належної матеріально-технічної бази; навчальних кабінетів із сучасним обладнанням; високошвидкісного  доступу  до мережі Інтернет;

-         укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою тощо;

-         зручного розташування та наявності автошляхів з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів, педагогічних працівників   до місця навчання і роботи.

4.3. На опорний заклад покладається вирішення таких завдань:

-         реалізація допрофільної підготовки, профільного навчання учнів суб’єктів округу;

-         концентрація і ефективне використання кадрових, інформаційних, матеріальних, фінансових ресурсів, спрямованих на задоволення освітніх потреб учнів суб’єктів  округу;

-         надання методичної допомоги суб’єктам  округу за напрямами  діяльності;

-         впровадження інноваційних технологій   в навчально-виховний процес;

-         організація співпраці з суб’єктами округу, іншими навчальними закладами та установами;

-         координація діяльності навчальних закладів, установ культури, фізичної культури та спорту, охорони здоров'я та інших, що входять до округу (далі - суб'єкти округу), з питань реалізації законодавства в галузі освіти

-  організація і координація міжнародної співпраці в галузі дошкільної, шкільної та позашкільної освіти.

4.4. Томашпільською районною радою за поданням  відділу освіти Томашпільської районної державної адміністрації та рішення ради округу визначаються один чи декілька опорних загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів (далі - опорний заклад).

4.5. Навчально-виховний  процес в опорному закладі здійснюється відповідно до робочого навчального плану  з конкретизацією варіативної складової і визначенням профілю (профілів) навчання.

4.6. Опорний заклад може працювати за індивідуальним штатним розписом, затвердженим рішенням місцевого органу виконавчої влади та самоврядування, де додатково передбачаються  штатні одиниці заступника директора з питань організації навчально-виховного процесу  учнів суб’єктів округу,  практичного психолога, соціального педагога,  тощо.

4.7. Управління опорним закладом здійснюється відповідно до чинного законодавства у галузі освіти, Положення  про навчальний заклад та  статуту даного закладу.

4.8. Опорний заклад може мати у своєму складі інтернат з частковим або повним утриманням учнів (вихованців).

 5.  Організація навчально-виховного процесу  в суб’єктах округу

 5.1. З метою виконання завдань, покладених на округ щодо реалізації допрофільної підготовки і профільного навчання, та за поданням ради округу відділом освіти Томашпільської райдержадміністрації може прийматися  рішення про перерозподіл годин робочих навчальних планів суб’єктів округу.

5.2. Для організації навчально-виховного процесу складається єдиний робочий навчальний план суб’єктів округу та розробляється режим їх роботи. Зазначені документи погоджуються їх керівниками та затверджуються відповідним органом управління освітою.

5.3. На підставі єдиного робочого навчального плану з урахуванням режиму роботи опорного закладу розробляються розклади навчальних занять суб’єктів округу з дотриманням педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог.

5.4. За поданням керівників суб’єктів округу для  забезпечення підвезення учнів і педагогічних працівників  до місця навчання й додому радою округу розробляються  маршрути шкільних автобусів, які  затверджуються  відділом освіти Томашпільської райдержадміністрації.

5.5. Облік відвідування занять  в опорному навчальному закладі та оцінювання навчальних досягнень учнів  здійснюється  в класних журналах встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

5.6. Державна підсумкова атестація з навчальних предметів, що вивчаються учнями округу в опорному закладі, складається за місцем їх вивчення

5.7. Результати оцінювання  навчальних досягнень учнів за семестр, рік,  державну підсумкову атестацію з предметів, що вивчалися в опорному закладі,  переносяться до класних журналів суб’єктів округу.

                    6. Фінансово – господарська діяльність

 6.1. Фінансово-господарська діяльність округу здійснюється відповідно до чинного законодавства: Законів України «Про освіту», «Про бюджетну систему України», «Про власність», «Про місцеве самоврядування» та нормативно-правових актів, що врегульовують фінансово-господарську діяльність навчальних закладів.

6.2. Утримання та розвиток суб’єктів округу здійснюється за рахунок коштів засновника та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6.3. Фінансування суб’єктів округу здійснюється  їх засновником (власником) або уповноваженим ним органом відповідно до встановленого законодавством порядку. Засновником може здійснюватися перерозподіл коштів між його суб’єктами.

6.4. Фінансово-господарська діяльність кожного закладу чи установи, що входять до складу округу,  здійснюється на основі власного  кошторису, який формується за рахунок коштів відповідних (державного, місцевих) бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6.5. Якщо суб'єктами округу є навчальні заклади й установи, що належать різним власникам, то власники мають право здійснювати фінансування їх діяльності через спільні цільові програми відповідно до установчої угоди чи окремих напрямків.

6.6. Кошти суб’єктів округу використовуються на діяльність, передбачену їх статутами та угодами про спільну освітню діяльність.

 

Положення прийняте установчими зборами Томашпільського освітнього округу

 09 листопада 2013 року, протокол №1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На установчі  збори Томашпільського освітнього округу запрошені

- Олійник А. Д. – голова районної ради

- Ярош І.І. – заступник голови РДА

-Коритчук Д.І. – начальник відділу освіти

-Антонишин П.В. – директор НВК ,, Томашпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів- гімназія»;

-Горобець І.В.- директор   Великорусавської ЗОШ І-ІІІ ст.;

-Скрипник С.Г. - директор Липівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ;

 -Слободянюк О.М.- директор Раківської ЗОШ І-ІІ ступенів;

 -Лесько В.М. - директор  Кислицької  ЗОШ І-ІІ ступенів ;

 -Крижанівська Т.Л.- директор  Олександрівської  ЗОШ І-ІІ ступенів;

 -Олійник М.А. – директор Будинку дитячої творчості;

 -Жовтана О.М. - директор Дитячо-юнацької спортивної школи;

 - Годна О.І.- завідуюча ДНЗ  «Сонечко» смт Томашполя;

 - Ставнійчук О.В. - завідуюча  ДНЗ «Сонечко» с. Ракова;

 - Накорик Н.О. - завідуюча ДНЗ «Пролісок» с. Велика Русава;

 -Довгань Т.В. - завідуюча  ДНЗ «Теремок» с. Липівка;

 - Чуба Т.В. - завідуюча  ДНЗ «Пролісок» с. Кислицьке;

 -Гаврилюк Я.М.- завідуючий  ДНЗ «Росинка» с. Олександрівка;

 - Паламарчук О.О. - завдуюча  ДНЗ «Дзвіночок» с. Пеньківка;

  -Сікал О.В. - начальник відділу культури і туризму Томашпільської райдержадміністрації ( за згодою) ;

 -Семенюк С.О. – головний лікар РМЦ ПМСД ( за згодою);

 -Служивий О.П. – головний лікар ЦРЛ ( за згодою);

 -Ковальчук М.І. – директор Комаргородського аграрного ліцею

- Петровська Т.М. – кореспондент газети ,,Томашпільський вісник

 

                    Порядок денний установчих зборів

                    Томашпільського освітнього округу

 

1.     Про рішення 20 сесії 6 скликання Томашпільської районної ради від 21 березня 2013 року ,,Про затвердження Плану формування освітніх округів та модернізації загальноосвітніх навчальних закладів Томашпільського району на період до 2018 року»

         Олійник А.Д. – голова районної ради

2.     Про наказ відділу освіти від 10.06.2013 року № 167 ,,Прпо утворення освітніх округів.

          Коритчук Д.І. – начальник відділу освіти

3.      Про прийняття Положення про Томашпільський освітній округ.

           Антонишин П.В. – директор НВК ,,Томашпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія.

4.     Заключення  Договору про створення навчально -виховного

обєднання Томашпільський освітній округ.

            Учасники установчих зборів.

5.     Вибори голови ради Томашпільського освітнього округу

6.     Вибори заступника  голови ради Томашпільського освітнього округу.

7.     Вибори секретаря ради Томашпільського освітнього округу.

 

 

                 Регламент

1.      Перше питання до 5 хв.

2.     Друге питання до5 хвилин.

3.     Третє питання – по факту розгляду.

4.     Четверте питання – по факту закінчення підписів учасників

5-6-7 По необхідності.