Статут закладу

                                                                              Затверджено

                                                                             рішенням 13 позачергової

                                                                            сесії селищної ради 8 скликання

                                                                            від 10 листопада 2017 року №391

 

 

 

СТАТУТ

Навчально-виховного комплексу

 «Томашпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія»

Томашпільської селищної ради Вінницької області,

опорного закладу Томашпільського

освітнього округу

 

 (нова редакція)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Навчально-виховний комплекс «Томашпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Томашпільської селищної ради Вінницької області - опорний заклад Томашпільського освітнього округу, створений рішенням 10 позачергової сесії 8 скликання Томашпільської селищної  ради  від  02 серпня 2017 року  № 273, є комунальним неприбутковим закладом освіти та об’єктом права власності об'єднаної територіальної громади Томашпільської селищної ради, управління яким здійснює Томашпільська селищна рада та її уповноважений орган відділ освіти Томашпільської селищної ради.

       Навчально-виховному комплексу «Томашпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія», який є опорним закладом освітнього округу Томашпільської селищної ради, гарантується академічна, організаційна, фінансова і кадрова автономія.

1.2.     Навчально-виховний комплекс «Томашпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія»  Томашпільської селищної ради Вінницької області, опорний заклад Томашпільського освітнього округу є юридичною особою, веде розрахунки через централізовану бухгалтерію відділу освіти Томашпільської селищної ради, має самостійний баланс, штамп, печатку та здійснює організоване підвезення учнів з сіл Олександрівка, Благодатне, Пеньківка, де ліквідовано загальноосвітні школи І-ІІ ступенів, є правонаступником Олександрівської  та Пеньківської загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів Томашпільської районної ради Вінницької області.

1.3.    Навчально-виховний комплекс «Томашпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія»  Томашпільської селищної ради Вінницької області, опорний заклад Томашпільського освітнього утворений з метою:

● створення єдиного освітнього простору в освітньому окрузі;

        ● забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

        ● створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

         ● раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізації.

Головними завданнями опорного закладу є:

концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи;

●апробація на своїй навчальній базі нових технологій організації до профільної підготовки та профільного навчання учнів, адаптація їх до умов педагогічної практики;

●забезпечення просторової доступності освітніх послуг високої якості;

●створення умов учням  8-9 класів для вибору профілю навчання;

●реалізації системи спеціалізованої підготовки (допрофільного і профільного навчання) у 8-11(12) класах;

●організації моніторингу якості освіти у профільних класах та класах допрофільної підготовки;

●організації навчання педагогічних працівників та адміністрацій закладів освітнього округу з питань оперативного оволодіння передовим педагогічним досвідом, новаторськими формами та методами роботи, освітнім менеджментом та маркетингом;

●адаптації діяльності освітнього округу до розвитку соціальних процесів в об’єднаній територіальній громаді;

●створення інноваційного інформаційно-технологічного банку програм, проектів з досвіду роботи освітнього округу;

●формування асоціації користувачів освітянських послуг округу: батьків-педагогів-учнів;

●проведення  практики студентів педагогічних закладів та учнів професійних закладів.

1.4.       Найменування опорного закладу загальної середньої освіти :

  повне : Навчально-виховний комплекс «Томашпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія» Томашпільської селищної  ради Вінницької області (далі за текстом - НВК «Томашпільська школа – гімназія») ;

  скорочене: НВК «Томашпільська школа – гімназія».

1.5. Юридична адреса  НВК «Томашпільська школа – гімназія»:

індекс 24200, Вінницька область, Томашпільський район,  смт. Томашпіль,

вулиця Ігоря Гаврилюка, 69, т. (04348) 2-11-46

1.6. НВК «Томашпільська школа – гімназія» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту” 2017 року, “Про загальну середню освіту” із змінами 2017 року, “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями засновника, наказами відділу освіти Томашпільської селищної ради та власними установчими документами.

1.7. НВК «Томашпільська школа – гімназія» діє на підставі Статуту , розробленого відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України “Про освіту” 2017 року, “Про загальну середню освіту” із змінами 2017 року , Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 із змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 року №671,  Інструкцією про організацію та діяльність гімназії, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 1995 року № 217, Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 р. №779 та від 19 квітня 2017 року №289, інших нормативно-правових актів і затверджується засновником опорного закладу або уповноваженим ним органом.

1.8. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування НВК «Томашпільська школа – гімназія», його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

1.9. НВК «Томашпільська школа – гімназія» є закладом загальної середньої освіти з 11 (12), 9-річним терміном навчання, що здійснює загальноосвітню підготовку учнівської молоді, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.

Особливості здобуття такими особами повної загальної середньої освіти визначаються спеціальним законом.

 Наповнюваність класів НВК «Томашпільська школа – гімназія»  не може перевищувати 30 учнів.

1.10. Головними завданнями опорного закладу є:

концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи;

●апробація на своїй навчальній базі нових технологій організації допрофільної підготовки та профільного навчання учнів, адаптація їх до умов педагогічної практики;

●забезпечення просторової доступності освітніх послуг високої якості;

●створення умов учням  8-9 класів для вибору профілю навчання;

●реалізація системи спеціалізованої підготовки (допрофільного і профільного навчання) у 8-11(12) класах;

●організація моніторингу якості освіти у профільних класах та класах допрофільної підготовки;

●організація навчання педагогічних працівників та адміністрацій закладів освітнього округу з питань оперативного оволодіння передовим педагогічним досвідом, новаторськими формами та методами роботи, освітнім менеджментом та маркетингом;

●адаптація діяльності освітнього округу до розвитку соціальних процесів в об’єднаній територіальній громаді;

●створення інноваційного інформаційно-технологічного банку програм, проектів з досвіду роботи освітнього округу;

●формування асоціації користувачів освітянських послуг округу: батьків-педагогів-учнів;

●сприяння педагогічній практиці студентів. 

            ● забезпечення поглибленого вивчення окремих дисциплін, двох  іноземних мов, світоглядної, філософсько-естетичної підготовки школярів на основі інтеграції навчальних предметів, введення додаткових навчальних спецкурсів.

1.11. НВК «Томашпільська школа – гімназія» обирає форми, засоби і методи навчання і виховання відповідно до законів України «Про освіту» 2017 року, «Про загальну середню освіту» із змінами 2017 року, інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. Дистанційне, вечірнє (заочне), індивідуальне навчання та навчання екстерном організовуються у порядку, визначеному МОН України.

1.12. НВК «Томашпільчська школа – гімназія» самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним Статутом.

1.13. Діяльність НВК «Томашпільська школа – гімназія» будується на принципах:

гуманізму і демократизації;

диференціації та індивідуалізації;

копетентнісного навчання з орієнтацією на особистість учнів;

народності, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями.

1.14. НВК «Томашпільська школа – гімназія» несе відповідальність перед дітьми, батьками, суспільством, державою за:

 безпечні умови освітньої діяльності, здоров’я учнів;

  дотримання Державних стандартів освіти, якісне засвоєння учнями навчального матеріалу;

відповідність методів і форм організації навчально-виховного процесу віковим, психофізичним особливостям учнів;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;                                                                                                                                                   

дотримання фінансової дисципліни.

1.15. Термін навчання в НВК «Томашпільська школа – гімназія» – 11( 12) років (4 роки в школі І ступеня, базова загальна середня освіта - 5 років в школі II ступеня і профільна середня освіта - 2(3) роки в школі ІІІ ступеня).

На рівнях початкової та базової середньої освіти освітній процес може організовуватися за циклами, визначеними спеціальним законом, поділ на які здійснюється з урахуванням вікових особливостей фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей.

 Здобуття профільної середньої освіти передбачає два спрямування:

·         академічне - профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти;

·         професійне - орієнтоване на ринок праці профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей і потреб учнів.

Здобуття профільної середньої освіти за будь-яким спрямуванням не обмежує право особи на здобуття освіти на інших рівнях освіти.

За бажанням батьків  учні 5-х – 9-х класів можуть навчатися у гімназійних  класах з вивченням двох іноземних мов.                                                                                                                                              

1.16. Відповідно до Закону України ,,Про засади державної мовної політики у НВК «Томашпільська школа – гімназія» визначена українська мова навчання.

1.17. НВК «Томашпільська школа – гімназія» має право:

проходити в установленому порядку ліцензування, інституційний аудит, моніторинг якості освіти, громадську акредитацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу; варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

визначати контингент учнів гімназійних класів;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

організовувати підготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від власної господарської діяльності, благодійних надходжень, оренди майна, обладнання і приміщень;

спрямовувати кошти на будівництво, ремонт  або благоустрій своїх соціально-побутових об'єктів та території;

здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

встановлювати єдиний зразок шкільної форми для учнів;

налагоджувати зв'язки, укладати договори, угоди про співробітництво з різними фондами, установами, організаціями, відповідно до чинного законодавства;

користуватися пільгами, що передбачені державою;                                                                                                                                              

надавати платні послуги, передбачені постановою Кабінету Міністрів України;

визначати для вивчення другу іноземну мову та профілі навчання;

проводити практику студентів педагогічних вузів та учнів професійних навчальних закладів.

1.18. У НВК «Томашпільська школа – гімназія» створюються і функціонують: методичні об'єднання вчителів з навчальних предметів, психолого-педагогічна служба, творчі та динамічні групи вчителів, науково-методична рада , дитячі об’єднання .

1.19. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються штатною медичною сестрою та амбулаторією загальної практики сімейної медицини селища Томашполя.

1.20. Взаємовідносини НВК « Томашпільська школа – гімназія» з юридичними і фізичними особами з освітніх питань визначаються угодами, що укладені між ними без погодження із засновником чи його уповноваженим органом управління освітою. Взаємовідносини з юридичними і фізичними особами з господарських, будівельних, орендних, фінансових питань визначаються угодами, що укладені між ними і уповноваженим органом управління освітою засновника опорного закладу  за погодженням з директором.

1.21. Відповідальність за організацію харчування учнів покладається на засновника чи уповноважений ним орган управління освітою, директора НВК «Томашпільська школа – гімназія». Норми та порядок організації харчування учнів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

1.22. НВК «Томашпільська школа – гімназія» може мати свій герб, гімн, прапор, Правила для учнів.

1.23. НВК «Томашпільська школа-гімназія» забезпечує на своєму веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів:

Статут закладу освіти;

ліцензія на провадження освітньої діяльності;

структура та органи управління закладу освіти;

кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти;

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

мова освітнього процесу;

наявність вакантних посад, порядок і умовина їх заміщення;

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

результати моніторингу якості освіти;

річний звіт про діяльність закладу;

правила прийому до закладу;

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів;

інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості;

інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством;

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

1.24. Освітня діяльність НВК «Томашпільська школа-гімназія» провадиться на підставі ліцензії, що видається органом ліцензування визначеним Законом України «Про освіту» 2017 року.

1.25. НВК «Томашпільська школа-гімназія» за потреби утворює інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку.

      Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

1.26.Транспортна доступність учням освітнього округу, що проживають від  НВК «Томашпільська школа-гімназія» на відстані три і більше кілометрів забезпечується за кошти місцевого бюджету.

1.27. НВК «Томашпільська школа-гімназія» може надавати освітні послуги дітям шкільного віку з населених пунктів, які не входять до освітнього округу Томашпільської селищної ради.

                 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. НВК «Томашпільська школа – гімназія» планує роботу самостійно за перспективним, річним та календарними з предметів планами роботи.

2.2. Навчально-виховний процес у НВК – це навчально-пізнавальна, творча, естетична, громадська діяльність учнів, яка організовується педагогічним колективом і спрямована на реалізацію визначеної мети.

2.3. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілів навчання.

2.4. Робочий навчальний план погоджується радою НВК та затверджується відділом  освіти.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.5. У навчальному плані визначаються предмети спецкурсів і орієнтовна кількість годин на них, з яких кожен учень може вибрати відповідно до своїх інтересів і нахилів.

2.6. Поглиблена підготовка учнів із профільних предметів досягається шляхом вивчення спеціальних курсів за відповідними програмами, діяльністю мережі різноманітних студій, гуртків, творчих об’єднань, товариств.

2.7. Організація навчально-виховного процесу в НВК «Томашпільська школа – гімназія» будується на основі обґрунтованого психолого-педагогічного вибору вчителями програм, методів, форм та засобів навчання і виховання. Поряд із класно-урочними формами організації навчальних занять можуть застосовуються лекції, семінари, конференції, самостійна робота учнів за індивідуальними навчальними планами, ведеться навчально-дослідна і пошукова робота, мобільні навчальні місця, навчання в різновікових предметних групах, тощо.

2.8. Педагогічні працівники відповідно до робочого навчального плану самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття знань учнями.

2.9.  НВК «Томашпільська школа – гімназія» здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання та п’ятиденним робочим тижнем.

2.10. Визначається такий режим роботи :

                8.30 - 9.15 - 1 урок

                9.25 - 10.10 - 2 урок

               10.30 - 11.15 - 3 урок

               11.35 - 12.20 - 4 урок

12.30 - 13.15 - 5 урок

               13.25- 14.10 - 6 урок

               14.20 — 15.05 -  7 урок

               15.05 - 18.00 - заняття курсів за вибором, факультативів, позакласна, гурткова робота.

2.11. Мережу класів встановлює засновник. Строки навчання, початку і закінчення навчального року, осінніх, зимових та весняних канікул визначає дирекція за погодженням з педагогічною радою та відділом освіти.

2.12. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються  в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань  і закінчується  не пізніше 1 липня    наступного   року.

Навчальний рік поділяється на семестри.

Тривалість  канікул протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

2.13. Тривалість уроків  становить у 1 класах – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, у 5-11 класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти та територіальною установою держпродспоживслужби.

2.14. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначаються розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується з профспілковим комітетом НВК «Томашпільська школа – гімназія» та  територіальною установою держпродспоживслужби і затверджується директором.

Тижневий режим роботи в НВК «Томашпільська школа – гімназія»  фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм навчальних занять проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття і заходи, що передбачені окремим розкладом та спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.16. У НВК «Томашпільська школа – гімназія» здійснюється тематичний облік навчальних досягнень учнів, 12-бальна система їх оцінювання.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.17. НВК «Томашпільська школа – гімназія»  є трьохступеневим:

I ступінь – 1-4 класи;

II ступінь – 5-9 класи;

ІII ступінь – 10-11(12) класи;

2.18. Зарахування учнів до 1 класу здійснюється наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, свідоцтва про народження (копії),  медичної картки встановленого зразка;

– до 1 гімназійного та 10 класу – на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють; документа про наявний рівень освіти (табеля успішності, свідоцтва).

У НВК «Томашпільська школа – гімназія» повноцінність змісту загальної середньої освіти забезпечується реалізацією, як інваріантної, так і варіативної складових навчального плану, які обов’язково фінансуються з освітнього та місцевого бюджетів.

2.19. До першого гімназійного класу зараховуються учні, які закінчили 4 клас середньої загальноосвітньої школи І ступеня на підставі заяв їх батьків або опікунів, які бажають, щоб їх діти вивчали дві іноземних мови (англійську та німецьку).

2.20. Зарахування учнів до 1 гімназійного класу проводиться наказом директора.

2.21. До другого, третього, четвертого гімназійних класів можуть зараховуватися учні загальноосвітніх шкіл району  відповідного віку, які за результатами річної (підсумкової) атестації мають досягнення з циклу предметів профільного напрямку не нижче достатнього рівня.

2.22. Для учнів 2-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, що їх замінюють, при наявності навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, можуть створюватись групи продовженого дня за бюджетні та позабюджетні кошти. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора  на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

2.23. Учні гімназійних класів, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень у навчанні хоча б з одного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора можуть відраховуватись із гімназійного класу і переводитись до загальноосвітнього класу.

2.24. Наповнюваність класів у НВК «Томашпільська школа – гімназія», поділ класів на групи для вивчення окремих предметів проводиться згідно з нормативними документами Міністерства освіти і науки України. Наповнюваність груп при вивченні предметів за вибором – 8-10 учнів. У НВК «Томашпільська школа – гімназія»  за рахунок громадських коштів, цільових та добровільних внесків можуть вводитись додаткові курси.

2.25. За учнями, які навчаються у гімназійних класах, зберігається право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітньої школи.

2.26. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.

Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти.

2.27. Переведення, випуск та відрахування учнів здійснюється згідно з порядком визначеним Міністерством освіти України..

2.28. Учні 2-8, 10 класів НВК нагороджуються Похвальними листами згідно з Положенням Міністерства освіти  України.

Учням, які домоглися значних успіхів у навчанні, спорті, мистецтві, олімпіадах, конкурсах за поданням педагогічної ради рішенням Томашпільської селищної ради або Томашпільської районної ради може бути встановлена стипендія ( премія).

Учням, які закінчили 9 клас , видається Свідоцтво про закінчення основної школи, а тим, які домоглися особливих успіхів у навчанні – Свідоцтво з відзнакою.

Випускники 11 класу одержують Атестат про середню освіту встановленого зразка, які домоглися особливих успіхів у навчанні – Атестат з відзнакою. Особи, які домоглися особливих успіхів у вивченні одного або кількох предметів, в установленому порядку нагороджуються Похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів».

Випускники, які досягли особливих успіхів у навчанні з усіх предметів, нагороджуються золотою або срібною медаллю згідно з Положенням про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні».

2.29.  НВК «Томашпільська школа – гімназія» може співпрацює з навчальними закладами інших країн, вищими навчальними закладами України.                                                                                                                                                      

2.30. Навчально-виховний процес у НВК «Томашпільська школа – гімназія»  вільний від втручання політичних партій, релігійних організацій і здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту» 2017 року, «Про загальну середню освіту» із змінами 2017 року.

2.31. Діяльність учнівської громади організовується на основі учнівського самоврядування.

2.32. Туристичні походи, екскурсії проводяться під керівництвом педагогічних працівників згідно з наказами по НВК «Томашпільська школа – гімназія»  та відділу освіти з урахуванням цілей і характеру маршрутів, віку учнів, стану здоров’я, з додержанням правил безпеки.

3. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу   є:

учні загальноосвітніх класів;

учні гімназійних класів;

керівники;

педагогічні працівники;

бібліотекарі;

інженерно-технічні працівники та допоміжний персонал;

батьки або особи, які їх замінюють;

представники підприємств, установ, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та даним Статутом.

3.3. Учні мають право:

на вибір форми та профілів навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою;

на доступ до інформації з усіх галузей знань;

брати участь у різних видах навчально-дослідної, експериментальної, конструкторської, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні закладу;

брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичної насилля, що порушують права або принижують їх честь і гідність.

на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.

3.4. Учні зобов’язані:

систематично і глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;

дотримуватись вимог Статуту, Правил для учнів;

бережливо ставитись до державного, громадського, шкільного і особистого майна;

дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

не вживати алкоголь, тютюн, наркотичні речовини.

3.5.  Педагогічну діяльність у  НВК «Томашпільська школа – гімназія здійснюють особи, які працюють на посадах педагогічних працівників.

   На посади педагогічних працівників приймаються особи, фізичний і психічний стан яких дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та які мають освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності), кваліфікаційним вимогам до відповідних посад педагогічних працівників.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту» 2017 року та «Про загальну середню освіту» із змінами 2017 року,  та іншими законодавчими актами.

       Заступники директора, педагогічні та інші працівники НВК «Томашпільська школа-гімназія» призначаються на посади та звільняються з посад директором. Директор має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

·         академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

·         педагогічну ініціативу;

·         розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

·         користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

·         підвищення кваліфікації, перепідготовку;

·         вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

·         доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

·         відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

·         справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

·         захист професійної честі та гідності;

·         індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

·         творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

·         забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

·         забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;

·         безпечні і нешкідливі умови праці;

·         подовжену оплачувану відпустку;

·         участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

·         участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

3.8. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

·         постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

·         виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

·         сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

·         дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

·         дотримуватися педагогічної етики;

·         поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

·         настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

·         формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституціїта законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

·         виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

·         формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

·         захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

·         додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

·          сприяти зростанню іміджу НВК «Томашпільська школа – гімназія»  ;

·          виконувати накази і розпорядження директора, органів управління освітою, рішення, прийняті органами громадського самоврядування закладу;

·          брати участь у роботі педагогічної ради, ради НВК;

·         проходити щорічний медичний огляд.

3.10.  Педагогічний працівник НВК «Томашпільська школа-гімназія» проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.

  За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України. 

  Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

   Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3.11. Сертифікація педагогічного працівника НВК «Томашпільська школа-гімназія» відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.

     Формування та забезпечення функціонування системи сертифікації педагогічних працівників здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

     Процедуру сертифікації педагогічних працівників здійснюють спеціально уповноважені державою установи, положення про які затверджує Кабінет Міністрів України.

     За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років та встановлюється доплата. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

     Педагогічні працівники, які отримують доплату за успішне проходження сертифікації, впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології.

3.12. Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором.

 Конкретний перелік та обсяг видів робіт педагогічного працівника встановлюються трудовим договором відповідно до законодавства.

   Норми педагогічного (навчального) навантаження педагогічних працівників на одну ставку встановлюються спеціальними законами.

   Засновник або уповноважений ним орган, директор та заступники не мають права вимагати від педагогічних працівників виконання роботи, не передбаченої трудовим договором, колективною угодою, посадовою інструкцією

3.13.  Батьки учнів(здобувачів освіти) мають право:

·         захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

·         звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

·         обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

·         брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

·         завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

·         брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

·         отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

3.14.  Батьки учнів (здобувачів освіти) зобов’язані:

·         виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

·         сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

·         поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

·         дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

·         формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

·         настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

·         формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституціїта законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

·         виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

·         дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

3.15. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування НВК «Томашпільська школа – гімназія»;

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками і секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню НВК «Томашпільська школа – гімназія»;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.16. Представники громадськості зобов’язані:

дотримуватись Статуту НВК «Томашпільська школа – гімназія»;

виконувати накази та розпорядження директора, рішення органів громадського самоврядування;

захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

пропагувати здоровий спосіб життя.

 

4. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

4.1. Управління НВК «Томашпільська школа – гімназія» здійснюється засновником Томашпільською селищною радою  та уповноваженим нею органом -  відділом   освіти  Томашпільської селищної ради.

Засновник закладу освіти або уповноважений ним орган:

·         затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

·         укладає строковий трудовий договір з директором, призначеним у порядку, встановленому законодавством та Статутом закладу освіти;

·         розриває строковий трудовий договір з директором закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та Статутом закладу освіти;

·         затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

·         здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

·         здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

·         забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

·         здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

·         реалізує інші права, передбачені законодавством та Статутом закладу освіти.

     Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та Статутом.

Засновник закладу освіти зобов’язується:

·         забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази НВК «Томашпільська школа-гімназія» на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

·         у разі реорганізації чи ліквідації НВК «Томашпільська школа-гімназія» забезпечити учням можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти, а працівників працевлаштувати;

·         забезпечити відповідно до законодавства створення в НВК «Томашпільська школа-гімназія» безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

4.2. Безпосереднє керівництво НВК «Томашпільська школа – гімназія» здійснюється  директором.

4.3. Директором НВК «Томашпільська школа – гімназія»  може бути  громадянин України, який вільно володіє українською мовою,  має повну вищу освіту ступеня не нижче спеціаліста до1996 року та магістра після 1996 року, стаж педагогічної роботи не менше 3 років, стаж керівника(спеціаліста)  закладів(установ) освіти не менше 3 років та (або) кваліфікацію «керівник(менеджер) освіти» за дипломом, організаторські здібності, фізичний і психічний стан якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Директор НВК «Томашпільська школа – гімназія» призначається  і звільняються з посади рішенням засновника або  відділом освіти Томашпільської селищної ради.

 Директор призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду директора вперше) на підставі рішення конкурсної комісії створеної засновником відповідно до  Положення , що відповідає типовому Положенню затвердженому Міністерством освіти України.

 Одна і та ж особа не може бути директором НВК «Томашпільська школа-гімназія» більше, ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді директора, призначеного вперше)

Положення про конкурс застосовується до посади директора НВК «Томашпільська школа-гімназія», якщо вона стала вакантною в установленому трудовим законодавством Порядку.

4.4. Директор  межах наданих йому повноважень:

·         організовує діяльність закладу освіти;

·         вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

·         призначає на посаду та звільняє з посади всіх працівників НВК, визначає їх функціональні обов’язки;

·         забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

·         забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

·         забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

·         сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

·         сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

·          має право розпорядчої діяльності;

·          призначає класних керівників, завідуючих навчальними майстернями та кабінетами;

·          контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів, роботу ГПД; «Шкільних автобусів» та їх працівників;

·          здійснює контроль за проходженням працівниками обов’язкових медичних оглядів;

·          розпоряджається в установленому порядку майном НВК «Томашпільська школа – гімназія»;

·          видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, організовує і контролює їх виконання;

·          за погодженням із Радою НВК та профспілковим комітетом затверджує внутрішній розпорядок, обов’язки працівників закладу;

·          створює умови для творчого зростання педагогічних працівників та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

·          несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, педагогічними працівниками та батьками, конференцією, засновником, органами місцевої виконавчої влади;

·         організовує розробку планів роботи НВК «Томашпільська школа – гімназія»  перспективного, на навчальний рік, подає їх на затвердження в установленому порядку;

·         організовує роботу та  співпрацює з батьківським  комітетом НВК «Томашпільська школа - гімназія»;

·         організовує щорічну атестацію платних навчальних кабінетів;

·         розподіляє навчальне навантаження педагогічних працівників на навчальний рік;

·         організовує  охорону праці та цивільний захист  працівників та учнів;

·         організовує та проводить атестацію учителів, подання атестаційних листів та документів на нагородження педагогічних працівників та встановлення їм вищої категорії та  педагогічного звання до атестаційної комісії вищого рівня;

·         організовує підготовку та проведення педагогічних рад, нарад при директору;

·         організовує підготовку НВК до нового навчального року, опалювального сезону;

·         організовує забезпечення НВК дровами, бензопилами, газонокосарками, паливно-мастильними матеріалами;

·         розробляє і затверджує «Правила внутрішнього трудового розпорядку», «Колективну угоду», посадові інструкції працівників, Статут НВК;

·         відповідає за належне ведення особових справ працівників та учнів;

·         відповідає за здійснення набору учнів до 1-х та 10-х класів, ГПД, медичних груп;

·         відповідає за дотримання єдиних педагогічних вимог у НВК, режиму навчальних занять;

·         створює  сприятливі умови для підвищення професійного рівня працівників школи;

·         погоджує календарні плани педагогічних працівників по вивченню предметів навчального плану школи, ГПД, гуртків, психолога, соціального педагога, бібліотекарів, фахівця з охорони праці, розклади проведення ДПА , колективну угоду та інше передбачене законодавством та Статутом;

·         затверджує перспективне та щоденне меню шкільної їдальні; розклад уроків;                                                                                                                                                                             

·         організовує і контролює роботу ГПД;

·         розробляє бюджетний запит на відділ освіти до кошторису видатків НВК на фінансовий рік.

·         розписує вхідну документацію до виконавців;

·         підписує додатки до свідоцтв і атестатів, похвальних листів, грамоти, табелі успішності, особові справи, заяви до 1-го та 10-го класів, книги видачі свідоцтв, атестатів, похвальних листів, грамот;

·         веде візитаційну книгу НВК,  книгу відгуків  іноземних делегацій;

·         погоджує договори оренди приміщень, техніки та іншого майна НВК;

·         заключає договори про практику на базі НВК учнів професійних закладів та студентів;

·         здійснює інші повноваження, передбачені законами України  та Статутом.

4.5. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором  і затверджується відділом освіти Томашпільської селищної ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифікаційного (посадового) окладу лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження упродовж навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.6. У НВК «Томашпільська школа – гімназія»  створюється постійно діючий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор.

4.7. Педагогічна рада НВК «Томашпільська школа -гімназія»:

●планує роботу закладу;

●схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

●формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

●розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

●приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

●обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

●розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

●ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

●розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

●має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

●розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

4.8. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.9. У НВК «Томашпільська школа – гімназія»  можуть створюватися учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

4.10. Вищим органом громадського самоврядування НВК «Томашпільська школа – гімназія»  є Рада НВК..

Вона формується:

працівники НВК «Томашпільська школа гімназія»  – зборами трудового колективу;                                                                                                                                                  

учні  – класними зборами;

батьки, представники громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість до Ради НВК.

4.11. Метою діяльності Ради НВК є:

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку НВК, удосконалення навчально-виховного процесу;

розширення колегіальних форм управління ;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління НВК «Томашпільська школа – гімназія».

4.12. Рада НВК «Томашпільська школа – гімназія»  діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 4 рази на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора, засновника закладу, відділом освіти , а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту НВК «Томашпільська школа – гімназія», доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють та громадськості.

У разі незгоди дирекції НВК «Томашпільська школа – гімназія» з рішенням Ради НВК створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, дирекції, профспілкового комітету.

4.13. Очолює Раду НВК   голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності НВК «Томашпільська школа – гімназія», пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.14. Рада НВК «Томашпільська школа – гімназія»:

проводить загальні збори (конференції);

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи  та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту ;

затверджує режим роботи НВК «Томашпільська школа – гімназія»;

сприяє формуванню мережі класів, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників  Золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або Срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків, (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

розподіляє і контролює кошти спецрахунку, фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;                                                                                                                          

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи НВК;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.15. За рішенням Ради НВК може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.16. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов для задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.17. Основні завдання піклувальної ради:

сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів;

зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази;

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

сприяння подальшому навчанню та працевлаштуванню випускників  ;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів.

4.18. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються радою школи шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора НВК «Томашпільська школа – гімназія».

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.                                                                                     

4.19. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її

засіданні з числа членів піклувальної ради.

4.20. Піклувальна рада має право:

вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора , Ради НВК пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної, лікувально-оздоровчої бази ;

залучати додаткові джерела фінансування, вживати заходи до зміцнення його матеріально-технічної бази;

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

брати участь у розгляді звернень громади з питань, що стосуються роботи НВК «Томашпільська  школа – гімназія», з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

 

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база НВК «Томашпільська  школа-гімназія» включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, трактори, тракторні причіпи та інші матеріальні цінності.

5.2. Майно НВК «Томашпільська школа – гімназія»  належить  до власності Томашпільської селищної ради і передане відділу освіти Томашпільської селищної ради  на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства. Всі операції з майном – здача в оренду, передача іншому балансоутримувачу, відчуження, списання основних фондів здійснюється за згодою органу управління майном та погодження дирекції НВК «Томашпільська школа-гімназія».

5.3. НВК «Томашпільська школа – гімназія»  відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна НВК «Томашпільська школа – гімназія» проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані НВК «Томашпільська школа – гімназія» внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними чи фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база НВК «Томашпільська школа – гімназія» складається із навчальних класів і предметних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці), актового, спортивного залів, бібліотеки, архіву,  медичного, стоматологічного, комп’ютерного, методичного та НКК кабінетів, кімнати психологічного розвантаження, їдальні, кіоску, господарських приміщень, приміщень для навчально-допоміжного персоналу, гімнастичних містечок, майданчика із штучним покриттям, навчальної бази предмета «Захист Вітчизни», кабінету «Шкільного лісництва», навчально-дослідних ділянок, спалень ГПД.

5.6. НВК «Томашпільська школа – гімназія»  має подвір'я, де розміщуються спортивні  майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі, навчально-дослідні ділянки, сад, тощо.

5.7 Майно НВК «Томашпільська школа - гімназія» перебуває на балансі централізованої бухгалтерії відділу освіти Томашпільської селищної ради.

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. НВК «Томашпільська школа – гімназія»  працює за  штатним розписом, затвердженим відділом освіти Томашпільської селищної ради.

6.2. Фінансово-господарська діяльність НВК «Томашпільська школа – гімназія» здійснюється на основі його кошторису.

6.3. Джерелами формування кошторису  є:

кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

пасивні доходи;

кошти або майно, які надходять як компенсація вартості отриманих державних послуг відповідно до переліку платних послуг, затверджених Кабінетом Міністрів України та здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання.

6.4. У НВК «Томашпільська школа – гімназія» може створюватися фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти спецрахунку і фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку  в централізованій бухгалтерії відділу освіти.

Облік і використання коштів спец рахунку і фонду загального обов’язкового навчання здійснюються згідно з наказом директора, що видається на основі рішення Ради НВК..

6.5. НВК «Томашпільська школа – гімназія»  має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.6. Порядок діловодства та бухгалтерського обліку в НВК «Томашпільська школа – гімназія»  визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади

6.7. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

6.8. НВК «Томашпільська школа - гімназія» є неприбутковою організацією, якій заборонено розподіл отриманих доходів ( прибутків) або їх частини серед засновників                                                                                                                              (учасників), працівників ( крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску. Не вважається розподілом отриманих доходів ( прибутків) фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

6.9. Доходи навчального закладу, що утримується за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) на її утримання як неприбуткової організації і використовується виключно на фінансування видатків такого кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності згідно із статутом), розрахованого та затвердженого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.10. У разі, коли за наслідками звітного (податкового) року доходи кошторису на утримання закладу перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.

 

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

7.1. НВК «Томашпільська школа – гімназія», за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми закладами, науковими установами підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями, асоціаціями інших країн.

7.2. НВК «Томашпільська школа – гімназія» має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації.

               

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ

8.1. Державний контроль за діяльністю НВК «Томашпільська школа – гімназія»  здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2.  Державний нагляд (контроль) НВК «Томашпільська школа-гімназія» здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами.

  Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначені Законом України «Про освіту» 2017 року та іншими законами України.

    Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит НВК «Томашпільська школа -гімназія»  відповідно до  Закону України «Про освіту» 2017 року і позапланові перевірки у порядку, передбаченому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та Законом України «Про освіту» 2017 року.

Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах НВК «Томашпільська школа-гімназія», засновника  Томашпільської селищної ради та органу, що здійснив інституційний аудит.

 Інституційний аудит проводиться у плановому порядку, якщо це передбачено спеціальним законом.

 Інституційний аудит НВК «Томашпільська школа-гімназія» проводиться у позаплановому порядку:

● при низькій якості освітньої діяльності;

за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради закладу освіти.

    За результатами проведення інституційного аудиту надаються висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти.

  У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності НВК «Томашпільська школа -гімназія» законодавству та/або ліцензійним умовам орган, який проводить аудит, визначає строк усунення недоліків та порушень у роботі закладу освіти. Після закінчення визначеного строку проводиться перевірка результатів усунення відповідних недоліків і порушень. У разі негативних результатів такої перевірки засновнику закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладу освіти.

  Особливості проведення інституційного аудиту на відповідному рівні освіти визначаються спеціальними законами. 

 

8.3. Громадський нагляд (контроль) НВК «Томашпільська школа-гімназія» здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) - громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників.

 Суб’єкти громадського нагляду (контролю) мають право:

1) ініціювати і брати участь у дослідженнях з питань освіти та оприлюднювати результати таких досліджень;

2) проводити моніторинг та оприлюднювати результати, зокрема, щодо:

●якості результатів навчання, у тому числі моніторинг державної підсумкової атестації, екзаменів та інших форм оцінки результатів навчання;

●якості підручників та інших навчальних матеріалів;

●розподілу витрат на освіту та цільового використання коштів з державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством;

3) брати участь у громадському обговоренні, громадських консультаціях та проводити громадську експертизу, у тому числі підручників (їх проектів), відповідно до законодавства;

4) здійснювати інші заходи у сфері освіти відповідно до законодавства та реалізовувати інші права, не заборонені законом.

   Безпосередньо в НВК «Томашпільська школа-гімназія» громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу директора, крім випадків, встановлених законодавством.

8.4. У  період між інституційними аудитами в НВК «Томашпільська школа – гімназія» може проводитись моніторинг якості освіти.

Внутрішній моніторинг якості освіти проводиться дирекцією НВК «Томашпільська школа-гімназія» (іншими суб’єктами освітньої діяльності).

Зовнішній моніторинг якості освіти може проводитися будь-якими органами, підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними особами, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності. Участь НВК «Томашпільська школа-гімназія» (інших суб’єктів освітньої діяльності) та учасників освітнього процесу у зовнішньому моніторингу якості освіти є добровільною, крім випадків, встановлених законодавством.

    Порядок, види та форми проведення моніторингу якості освіти затверджуються Міністерством освіти України                                                                                                                      

 

9. РЕЄСТРАЦІЯ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

9.1. НВК «Томашпільська школа – гімназія»  реєструється в органах державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту приймається засновником НВК «Томашпільська школа – гімназія» Томашпільською селищною радою або уповноваженим нею органом в галузі освіти.

10.2. Зміни і доповнення до Статуту підлягають реєстрації у встановленому законом порядку.

11. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію НВК «Томашпільська школа – гімназія»  приймає засновник відповідно до чинного законодавства України.

Реорганізація  відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління НВК «Томашпільська школа – гімназія».

11.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно НВК «Томашпільська школа – гімназія» , виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

11.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання НВК «Томашпільська школа – гімназія» переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

11.4. В разі припинення юридичної особи НВК «Томашпільська школа-гімназія» (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, що належать до власності Томашпільської селищної ради або зараховуються до доходу бюджету Томашпільської селищної ради.